Sdílíme rozhovor s profesorem Dr. med. Jürgenem Pannekem, vedoucím lékařem Neuro-urologie v Paraplegickém centru ve švýcarském Nottwilu. Profesor Dr. med. Jürgen Pannek zveřejnil v časopisu Journal of Spinal Cord Medicine svou nejnovější studii s názvem Prospěšnost klasické homeopatie při profylaxi opakovaných zánětů močových cest u pacientů s chronickou neurogenickou dysfunkcí dolních močových cest (Usefulness of classical homeopathy for the prophylaxis of recurrent urinary tract infections in individuals with chronic neurogenic lower urinary tract dysfunction).

Studie byla zveřejněna v únoru 2018 také na internetu a je k nahlédnutí na: www.tandfonline.com.

„Podařilo se nám ukázat, že počet zánětů močových cest se pomocí homeopatické léčby znatelně snížil.“

Pane Panneku, jsou opakované záněty močových cest u ochrnutých pacientů častý problém?

Ano, záněty močových cest jsou u paraplegiků častý problém. Způsobují příznaky jako horečku, křeče, bolesti nebo inkontinenci, které mohou postižené velmi zatížit. Náš močový měchýř je řízen nervovým systémem. Při zranění míchy se nervové spojení mozku a močového měchýře přeruší a ovládání močového měchýře vůlí již většinou není možné. Proto téměř všechny ochrnuté osoby trpí poruchou funkce močového měchýře. Ten už nemůže být normálním způsobem vyprázdněn, a tak se musí používat pomůcky jako například jednorázový katetr, který si člověk sám sobě několikrát denně zavádí, aby se vyprázdnil. Používáním těchto tělu cizích předmětů významně roste riziko zánětu močových cest.

Jak je obvykle léčen?

Zánět močových cest je standardně léčen antibiotiky. Nejprve se v laboratoři otestuje, na které antibiotikum jsou bakterie citlivé, a tímto lékem je infekt po cca 7 dnů léčen. Jelikož ochrnutí mají zánět močových cest často, musejí stejně často užívat antibiotika. Proto vzrůstá riziko, že se u nich ve zvýšené míře rozvine rezistence vůči antibiotikům, což znamená, že tyto léky pak už nejsou účinné.

V jedné z nových studií jste zkoumal, zda by jednou z alternativ léčby mohla být homeopatie. Prosím, představte nám tuto studii.

V naší studii jsme zkoumali, zda se klasickou homeopatickou léčbou může dosáhnout snížení počtu zánětů močových cest. Za tím účelem jsme rozdělili pacienty do dvou skupin. Jedna skupina užívala standardní profylaxi, druhá skupina navíc dostávala i homeopatické léky. Pacienti obou skupin po dobu jednoho roku zaznamenávali, kolik měli zánětů močových cest. Obdrželi proužky na testování moči a dotazník, který pravidelně vyplňovali a posílali nám ho. Po roce byly počet zánětů a spokojenost s léčbou vyhodnoceny. Navíc jsme se pacientů ptali, kolika zánětů močových cest si po dobu trvání studie všimli. Počet zánětů močových cest v roce léčby byl porovnán s počtem zánětů v předcházejícím roce, kdy takto léčeni nebyli. Četnost infekcí v předcházejícím roce byla zdokumentována v chorobopisech pacientů.

K jakým výsledkům jste tímto způsobem došli?

Ve skupině pacientů bez homeopatie zůstal počet zánětů nezměněn, zatímco u účastníků studie, kteří byli léčeni homeopaticky, klesl počet z devíti na dva záněty za rok. Spokojenost s homeopatickou léčbou byla vysoká.

Jak studii hodnotíte?

Poprvé se v prospektivní studii podařilo ukázat, že bylo možné snížit počet zánětů močových cest homeopatickou léčbou, zatímco bez ní častost zánětů zůstala nezměněná. Stejně jako všechny klinické studie má i ta naše své slabiny. Například bylo velmi těžké motivovat pacienty z kontrolní skupiny, tj. z té bez homeopatie, aby se studie účastnili po dobu jednoho roku. Proto na konci obě skupiny nebyly stejně velké a lišily se v počtu zánětů močových cest na počátku studie. V klinickém výzkumu bohužel neexistuje ideální složení zkoumaných skupin. Podle mého názoru studie odráží běžnou situaci v klinické léčbě a daří se jí i přes uvedená omezení jasně ukázat, že homeopatická léčba byla u pacientů přínosná a účinná.

Překlad: Mgr. Helena Procházková

Zdroj: www.homoeopathie-online.info

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.