Logo Svět Homeopatie
MENU
Navigace
Odběr newsletteru

Odebírejte náš měsíční newsletter, kde najdete tématické články, rozhovory, tipy na vzdělávání, ale i další zajímavý obsah z oblasti zdraví a zdravého životního stylu.

Přihlásit se k odběru newsletteru

Odběr newsletteru si nastavíte ve svém profilu.

Mobilní aplikace HOMEOPATIE

Nejrychlejší rady, které budete mít vždy při ruce.

Podcast Na vlně zdraví

Nezávisle o zdraví a celostní medicíně. Je možné skloubit klasickou medicínu s doplňkovými léčebnými metodami? Odpovědi na otázky, ve kterých chcete mít jasno.

Přehrát poslední episodu

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Osobní údaje zpracovává Homeopatická lékařská asociace, z.s. se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00, IČ: 22662979 (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat sám či prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon, titul.
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou subjektem údajů vyplněny v rámci dotazu, který zaslal, tj. zejména: jméno, příjmení e-mailová adresa a text dotazu, který může obsahovat i citlivé údaje vážící se ke zdravotnímu stavu.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení zaslaného dotazu, archivace pro účely prokázání přesného textu odpovědi na konkrétní dotaz a zveřejnění dotazu a odpovědí v anonymizované podobě na stránkách Světa homeopatie www.svethomeopatie.cz z právního základu zaslání dotazu subjektem.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování objednaných služeb a produktů v rámci Světa homeopatie z právního základu plnění smlouvy.
Osobní údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání platné registrace či po dobu platnosti smluvního vztahu, pokud vznikl – např. objednání pravidelného zasílání časopisu.
Zvláštní osobní údaje (citlivé) jsou zpracovávaný z právního základu údajů zjevně zveřejněných subjektem v rámci dotazu.
Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

2. Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to emailem na emailové adrese správce info@svethomeopatie.cz nebo písemně na adrese správce: Homeopatická lékařská asociace, z.s. se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu osobních údajů
Právo na omezení zpracování
Právo přenositelnost údajů
Právo vznést námitku.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce info@svethomeopatie.cz

Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 3.

Informace o přijatých opatřeních

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady

Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.

Jsou li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací
odmítnout žádosti vyhovět.

3. Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

účely zpracování,
kategorie dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
právo podat stížnost u dozorového úřadu,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem 1) a 2) musí být splněny současně.

Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.