Co je a není šikana? Jak poznat, že mé dítě je šikanováno? Co dělat v případě, že máte podezření, že vaše dítě je šikanováno? Kam se můžu obrátit o radu?

Reklama: Oscillococcinum

Co je a není šikana?

Podle M. Koláře (2001), známého odborníka na problematiku šikany, jde v případě šikanování o takové chování, kdy „jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci“. Toto násilí může být jak fyzické (kopání, bití, zabránění opuštění třídy…) tak psychické (urážky, pomluvy, ignorování…). Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení, bývá někdy nezřetelná. Jedním z rozlišujících prvků je schopnost dítěte škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy škádlení přestává být pro jednu stranu zábavné, ale přesto pokračuje, přerůstá v šikanu. Překročení této hranice může posoudit pouze ten, kdo je škádlen, neboť nikdo jiný nezná jeho prožívání dané situace!

Je třeba upozornit na to, že šikanování není pouze záležitostí agresora a oběti. Odehrává se v kontextu vztahů ve třídě a má tendenci se prohlubovat. Postupuje o ostrakismu, kdy je jde o mírné, převážně psychické formy násilí, až po tzv. dokonalou šikanu, kdy se ideologie šikanování stává ve třídě normou a může prorůst až do oficiální struktury školy.

Jak poznat, že mé dítě je šikanováno?

V prvé řadě je třeba nepřehlédnout varovné signály, mezi které patří například tyto projevy:

 • dítě se bojí odchodu do školy, odkládá ho, trápí ho neurčité bolesti břicha, hlavy, popř. své zdravotní obtíže přehání s cílem zůstat doma;
 • ze školy nechodí domů nejkratší cestou, střídá různé trasy, popř. prosí o dovoz či odvoz autem;
 • ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
 • nemá kamaráda, s kterým by mohlo trávit volný čas, samo není zváno na návštěvu k jiným dětem, zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku;
 • bývá smutné, apatické nebo se objevují výkyvy nálad a zmínky o sebevraždě;
 • ztrácí chuť k jídlu;
 • usíná s pláčem, jeho spánek je neklidný;
 • žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně krade peníze doma;
 • ze školy chodí domů hladové;
 • nápadně často ztrácí své osobní věci;
 • je neobvykle agresivní k dětem, případně i vůči rodičům;
 • odmítá se svěřit s tím, co ho trápí.

Přítomné mohou být jen některé z uvedených znaků a jejich množství naznačuje závažnost probíhající šikany.

Co dělat v případě, že máte podezření, že vaše dítě je šikanováno?

 1. Vyčleňte si dostatek času a klidné místo pro vzájemný rozhovor. Vyberte chvíli, kdy se Vaše dítě cítí dobře. Vyptávejte se ho citlivě, volte otevřené otázky. Pamatujte na to, že oběti šikany často nedokážou vidět situaci zvnějšku. Mají tendenci přijímat normy skupiny a tedy i své týrání za normální, popř. hledají příčiny svého utrpení u sebe. Navíc svěřit se obtížnou situací pro ně znamená další ztrátu sebeúcty a nešetrné vyšetřování se může pro ně stát druhotně traumatizující. Pokuste se zjistit co nejvíce podrobností: co, kdo, kdy, kde, jak a zda existují svědci. Na dalším postupu se domluvte společně, neboť dítě mívá často strach z odvety za „bonzování“. A především dítěti naslouchejte, projevte mu svou podporu a důvěru. Ujistěte ho, že si za šikanování nemůže samo, a že mu nikdo nemá právo ubližovat. Nezůstávejte u jednoho rozhovoru. I nadále s dítětem více komunikujte, opakovaně ho ubezpečujte o své podpoře.
 2. Zajistěte dítěti ochranu a bezpečí, např. doprovod na cestě do školy a ze školy.
 3. Dopřejte si čas na zvážení, jak situaci řešit. Vyhýbejte se rychlým rozhodnutím. Nejednejte v afektu, vyvarujte se urážek a hrubostí. Podpořte se rozhovorem o dané situaci s blízkou osobou (přítelem, psychologem…).
 4. Obraťte se přímo na školu. Kontaktujte třídního učitele, popř. metodika školní prevence nebo výchovného poradce. Pokud k nim nemáte důvěru, můžete zvolit jakéhokoli jiného učitele. Domluvte si schůzku tak, aby bylo pro rozhovor dostatek času. Podpůrná je přítomnost obou rodičů. Sdělte všechny zjištěné údaje. Od učitele vyžadujte především informace o tom, jak bude postupováno při vyšetřování, jak škola zajistí ochranu dítěte a jakým způsobem budete o následujících krocích informováni. Ze setkání požadujte zápis. Učitel je povinen vše ohlásit vedení školy. Škola by se měla řídit Metodickým pokynem MŠMT. Konkrétní způsob řešení se odvíjí např. od zjištěného stadia šikany, spolupráce rodičů agresora či oběti, důvěryhodnosti svědků, apod.
 5. Pokud učitel odmítá spolupráci, máte možnost se obrátit na ředitele školy. Jestliže také vedení školy opakovaně odmítá přijmout zodpovědnost za řešení šikany, popř. jsou zvolená řešení neúčinná, lze podat stížnost ke zřizovateli školy nebo České školní inspekci. V případě podezření na spáchání trestného činu se můžete obrátit na Policii ČR.

Několik doporučení na závěr:

 • o vše si pečlivě dokumentujte, abyste mohli kdykoli předložit údaje, za jakých okolností k šikaně došlo;
 • o šikanu neřešte přímo s agresorem, jeho rodiči či na třídní schůzce;
 • o nikdy nesouhlaste s přímou konfrontací Vašeho dítěte s agresorem;
 • o v případě závažného nebezpečí, že dítěti bude ubližováno, ho lze po dohodě se školou nechat doma;
 • o vyhledejte pro dítě adekvátní psychologickou pomoc, kontaktujte odborníky;
 • o jste hlavní ochránci vašeho dítěte a jako rodiče máte značný potenciál dítě podpořit a posílit proti šikaně!

Kam se můžu obrátit o radu?
Rodičovská linka840 111 234 (jedná se o telefonickou krizovou pomoc rodičům či prarodičům v odpoledních hodinách: Po, St, Pá 13.00 -16.00 hod; Út, Čt v 16.00 – 19.00 hod.)
Internetové poradny – např. www.minimalizacesikany.cz; www.linkabezpeci.cz; www.internethelpline.cz (problematika kyberšikany)
Střediska výchovné péče - (SVP, školská zařízení poskytující bezplatné diagnostické, preventivně-výchovné a poradenské služby dětem a mládeži, rodičům i pedagogům)
Pedagogicko-psychologické poradny - (PPP, školská zařízení orientující se na bezplatné poradenství týkající se např. výchovných problémů, konfliktů ve vztazích, specifických poruch učení)

POUŽITÉ ZDROJE:
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál.
Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2009). Minimalizace šikany. Praktické rady pro rodiče. Praha: Portál.

www.minimalizacesikany.cz/
 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.