Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Uvažujete o psychoterapii?

Autor: Mgr. Magda Devátová

Co je psychoterapie a kdo ji může poskytnout? Z jakých terapeutických směrů si můžu vybírat? Je psychoterapie účinná? Chcete-li znát odpovědi na tyto otázky, začtěte se do článku psycholožky Mgr. Magdy Devátové.

Ilustrační foto
Zdroj: boyko_asparuhov@yahoo.com

Co je psychoterapie a kdo ji může poskytnout?

Psychoterapii lze chápat jako léčbu psychologickými prostředky, která přináší změny v prožívání a chování člověka. Tradičně je zaměřená na zmírnění nebo odstranění poruch. Na druhé straně však pronikají do psychoterapie nové trendy tzv. pozitivní psychologie, které se orientují na silné stránky člověka, jeho kladné vlastnosti a jejich rozvoj.

S nabídkou psychoterapie se můžete setkat většinou pouze ve zdravotnických zařízeních. Je to dáno tím, že poskytování psychoterapie je legislativně dané pouze pro oblast zdravotnictví. Mimo ni, např. v školských a sociálních zařízeních, poradnách nebo soukromých praxích není psychoterapie v zákoně ukotvená, a není tedy ani možné vykonávanou činnost psychoterapií nazývat. Používány jsou takové názvy, jako např. psychologické poradenství, terapie, psychoterapeutické poradenství apod. Ovšem obsah, tedy samotná poskytovaná služba, často psychoterapií je a mnohdy je velmi účinná a kvalitní.

Z jakých terapeutických směrů si můžu vybírat?

Pokud jste už navštívili různé terapeuty, mohli jste se potkat se značně rozdílným přístupem. Kromě osobnosti terapeuta, která hraje významnou roli a o které bude zmínka níže, je zásadní směr, ze kterého terapeut vychází. Pokusím se, ovšem jen velice stručně, základní směry popsat.

První velkou skupinu tvoří psychodynamické směry. Zkoumají především minulost člověka. Setkáte se zde s analýzou snů, technikou volných asociací, sledováním vašich postojů vůči terapeutovi. V nich se znovuoživují rané konflikty, zejména s rodiči a sourozenci. Skrze interpretaci a jejich pochopení jsou převáděny do vědomí. Zde můžete potlačené emoce, motivy a přání racionálněji zpracovat. Klasická psychoanalýza trvá poměrně dlouho, i několik let, je méně strukturovaná a terapeut vám ponechává značný prostor. V současné době se nové psychodynamické směry od klasické psychoanalýzy odlišují tím, že se více zaměřují na současné problémy, jsou strukturovanější, méně časově náročné, terapeut je aktivnější.

Humanistické a existenciální směry vycházejí z předpokladu, že člověk má přirozenou tendenci k růstu a seberealizaci. Problémy, které se objeví, jsou považovány za narušení této vrozené schopnosti vypořádat se s obtížemi života. V terapii se setkáte s důrazem na prožívání, uvědomování a způsob, jakým vcházíte do kontaktu s lidmi. V centru pozornosti jsou události probíhající „zde a nyní“, pracuje se však i s minulostí či s představami o budoucnosti. Vztah terapeuta a klienta je považován za poměrně klíčový. Terapeut vám bude nabízet empatii, přijetí a svou autentičnost. Nečekejte rady a doporučení, spíše vám bude oporou a průvodcem na vaší vlastní cestě. Výsledkem, ke kterému terapie směřuje, je rozšíření podpoření vašeho růstu a samostatné schopnosti vypořádat se s problematickými situacemi.

Kognitivně behavioristická terapie usiluje o změnu v chování i myšlení pacienta. Vychází z kognitivní psychologie a teorie učení. Využívá principy učení a podmiňování. Je relativně krátká, s jasnou strukturou. Zaměřená je na přítomnost a na okolnosti, kterými je problém udržován, avšak v úvahu jsou brány i podmínky, za kterých vznikl. Předpokládá se, že budete s terapeutem aktivně spolupracovat. Na počátku sezení terapeut s vaším přispěním problém přesně specifikuje a rozloží do postupně naplňovaných dílčích cílů. Mohou jimi být změny v chování, myšlení či tělesných příznacích. Při prvních sezeních bývá terapeut více direktivní, postupně se však jeho aktivita snižuje a zodpovědnost bude přenášena více na vás. Konečným cílem je zvýšení vaší samostatnosti a zdatnosti.

Terapie zaměřené na systémy předpokládá, že potíže vznikají, jsou udržovány a také měněny v souvislosti se vztahy, jejichž je člověk součástí. Nejčastějším systémem, se kterým se pracuje, je rodina. Podle systémového přístupu nelze oddělit následky a příčiny, protože se vzájemně ovlivňují a upevňují. Nečekejte tedy označení viníka a oběti, příčiny a následku. Terapeut spíše sleduje projevy jednotlivých členů a způsoby, jakým se podílí na vytváření specifického rodinného klimatu a tím i na udržování určité poruchy či problematického chování. Důležitá je zvláště komunikace a to, jak si jednotliví členové vzniklé události vykládají. Terapeut vám bude nabízet empatické porozumění, „stranění všem“ zúčastněním a roli spíše průvodce než experta.

V poslední době narůstá tendence k integraci psychoterapeutických směrů. Objevuje se snaha hledat takový terapeutický přístup, který by byl přizpůsobený individuálním potřebám a zohledňoval každý jedinečný terapeutický vztah.

Je psychoterapie účinná?

Když se necítíme nejlépe, prožíváme těžkosti či dokonce životní krizi, pomůže nám v mnohých případech rozhovor s partnerem nebo dobrým přítelem. Liší se psychoterapie od takového rozhovoru? Přináší větší užitek? Podle výzkumů ano. Psychoterapie je účinnější než přátelské popovídání si a výsledky takto dosažené přetrvávají. Na druhé straně i zde, tak jako v životě, se považuje za nejléčivější samotný vztah mezi terapeutem a klientem. Zkusme se podívat na oba aktéry psychoterapeutického procesu a zamyslet, jaké osobní vlastnosti či schopnosti se na efektivitě terapie podílí.

Co se týká terapeuta je zajímavé, že úspěšnost terapie nezávisí zcela na jeho zkušenosti, pohlaví či vzdělání. Spíše souvisí s jeho vstřícností, upřímností, pečujícím přístupem, schopností přijmout klienta bez odsuzování, vcítit se do něho, podporovat ho k uplatnění získaných dovedností v „reálném životě“. Efekt terapie podtrhují vhodně vybrané terapeutické techniky. V neposlední řadě je důležitá i ochota a schopnost terapeuta zhodnotit vlastní podíl na průběhu terapie. Většina terapeutů proto pracuje pod tzv. supervizí, tedy má možnost získat nezávislý pohled od zkušeného odborníka, který mu pomáhá objektivněji zhodnotit vlastní práci, vztahy a zkvalitnit psychoterapeutickou práci.

Významný podíl na účinnosti terapie má samozřejmě i klient. Jeho osobnost, motivace ke změně, otevřenost k práci na sobě samém, snaha zkoušet nové dovednosti i mimo terapeutický vztah. Kromě toho je důležitá ochota či možnost klienta setrvat v terapii delší dobu. V krátkých terapiích je možná spíše změna aktuálního stavu, s prodlužující se délkou pak změny v chování či vztahu k ostatním. Dlouhodobá terapie může do určité míry ovlivnit i osobnost klienta. Nelze opomenout, že podstatnou měrou zasáhnou do terapie, a tedy i do jejího účinku, i události z „vnějšího světa“, jako je například zvýšená podpora od blízkých nebo další pozitivní či negativní okolnosti, které klienta potkávají.

Psychoterapie je společná práce odborníka a člověka, který potřebuje pomoc, ale také jedinečným setkáním dvou odlišných osobností. K výsledku terapie tedy přispívá i to, jak je způsob práce a přístup terapeuta klientovi blízký, jak mu „sedne“.

Pokud se rozhodujete nad tím, zda psychoterapii vyzkoušet či ne, popř. jste na jejím začátku, je důležité si uvědomit, že nepřináší rychlé zázračné změny. V mnoha sezeních je to těžká práce na sobě samém a odkrytí bolestivých míst. Na druhou stranu je zcela jistě příležitostí, jak dosáhnout změny, větší svobody a plnějšího života.

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Mgr. Magda Devátová

Autor: Mgr. Magda Devátováučitelka, psycholožka

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Moje arnika léčivá pomocnice

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 22.9.2021 05:06

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze