Navigace po stránce

Víte, že ...

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamin A. List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamin B, C a D, který vedle pampelišky obsahuje z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby. Při dnešních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci jater a žlučníku v ředění 5 CH 2x denně 5 granulí.

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Závislost na alkoholu, 2.část...Jak se s ní vypořádat?

Autor: Mgr. Magda Devátová

Jak se vypořádat s nadměrným pitím? Co by mohlo pomoci, když je na alkoholu závislý rodinný příslušník nebo blízká osoba? Pokud vás toto téma trápí, začtěte se do článku psycholožky, Mgr. Magdy Devátové...

Ilustrační foto
Zdroj: Helena Andrlová

Na počátku stojí velmi důležité přiznání si vlastní závislosti. Pokud máte pochybnosti, zda se vás nebo někoho z vašeho okolí tato problematika týká, můžete vyzkoušet jednoduchý Dotazník závislostí Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc., předního odborníka na problematiku závislostí, který naleznete zde www.drnespor.eu/tyka06e.pdf.

K posouzení míry závažnosti pití může posloužit také test AUDIT vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací a volně dostupný na internetu (viz. alkohol-alkoholismus.cz/novinky/audit-test-pro-zjistovani-poruch-pusobenych-uzivanim-alkoholu).

Přesnější informace vám mohou podat odborníci, poskytovány jsou v různých odborných publikacích, ale také ve svépomocných příručkách či internetových stránkách (např. www.anonymnialkoholici.cz, almafemina.cz/alkopo/hlavni.htmwww.alanon.cz/, alkohol-alkoholismus.cz).

Někdy si člověk připustí svou situaci ve chvíli, kdy si uvědomí současná i budoucí rizika spojená s nadměrným pitím. Avšak uznat, že se mi pití vymklo s rukou a že už to nezvládnu sám, není jednoduché.

Co dělat v případě, že někdo blízký, obvykle partner, odmítá řešit svou závislost?

Určitou možností je jednostranná terapie, do které vstupuje pouze jeden z partnerů. Může tak získat informace o příčinách, rizicích, pravděpodobném dalším vývoji situace. Užitečná jsou doporučení týkající se životního stylu rodiny, přístupu k závislému partnerovi, péče o vlastní osobu a děti, které jsou touto náročnou situací velice zatížené. V rámci podpůrné či soustavnější psychoterapie je možné získat podporu pro zvládání současné situace, posílení vlastního sebevědomí, zmírnění pocitu viny, ujasnění si svých životních cílů a potřeb. Důležité jsou i kontakty na další odbornou pomoc, např. zařízení poskytující krizovou intervenci, manželské a rodinné poradny, ambulance pro léčbu návykových nemocí.

Pokud si člověk přizná závislost, je dalším krokem na cestě zvažování abstinence. Pokus pouze dávky snížit nebo pít jen za určitých okolností s největší pravděpodobností nedopadne dobře. Abstinence není podle odborníků překvapivě až tak otázka vůle, jako problém nedostatečné a nesprávně zaměřené motivace. Jde o to využít svou energii, která bývá nesprávně investovaná často právě do získávání alkoholu, a zacílit ji požadovaným směrem. Motivaci může posílit například soupis všeho pozitivního, co abstinence přinese.

Přínosné je pečlivé rozepsání změn, které by nastaly, v oblastech:

  • tělesného zdraví (např. snížení rizika rakoviny, poškození jater, lepší pohyblivost, v případě těhotenství zabránění poškození plodu…);
  • duševního zdraví (zlepšení paměti, koncentrace, větší sebedůvěra…);
  • vztahů s druhými (větší schopnost prosadit se, více skutečných přátel, lepší vztah s dětmi či partnerem…);
  • životního stylu (více zájmů, cestování, péče o vzhled…);
  • financí (úspory za alkohol, lepší pracovní výkon, větší šance pro získání nové práce…).

 

Rozhodnutí abstinovat lze podpořit tím, že seznam výhod abstinence doplníme druhým sloupcem negativních důsledků nadměrného pití. Ať už těch, se kterými se právě potýkáme, nebo které by nás při pokračování abúzu potkaly.

Zvažování abstinence bývá obdobím váhání a bilancování. Důležitou roli v něm sehrávají přátelé a blízké osoby. Mohou poskytnout pomoc, podpořit sebedůvěru a víru v možnost situaci změnit.

Ve chvíli, kdy člověk začne uskutečňovat plánovanou změnu, např. ambulantní léčbu, ústavní pobyt nebo léčbu v denním stacionáři, je třeba pro udržení motivace mít stále na paměti výhody a nevýhody abstinence. Okolí by se mělo zdržet moralizování a spolu se závislým člověkem hledat cesty, jakým způsobem problém zvládnout. Na místě je podpora, ocenění pokroků, ale současně je nezbytné jasné vymezení hranic a sdělení svých požadavků.

Po období intenzivnějšího léčení nastává nutnost dlouhodobého, v podstatě celoživotního, udržování abstinence. Velkou podporou může v tomto období být svépomocná skupina, jako jsou Anonymní alkoholici www.anonymnialkoholici.cz, popř. ambulantní léčba.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. doporučuje celou řadu strategií, které pomáhají zabránit recidivě. Jednou z nich je rozvíjení uvědomování skrze psychoterapii, relaxaci, jógu, psaní deníku, zpětnou vazbu z okolí, apod. Nedostatečné uvědomování si sebe sama snižuje schopnost vnímat svoje pocity, rozlišit neadekvátnost zdánlivě racionálních zdůvodnění, omezuje sebeovládání. Naopak přesné uvědomování si umožní lépe vnímat své skutečné potřeby, které bývají často řešeny právě alkoholem. Rozpoznání potřeb pak usnadňuje jiné, tvořivější jednání.

Jak bylo řečeno, motivace sebe sama hraje často zásadnější roli než vůle. Využívány bývají symboly připomínající přání abstinovat, např. ametyst, přívěsky a mince s velbloudem jako symbolem vytrvalého, odolného a nenáročného zvířete, které vydrží dlouho nepít či v peněžence uschované vlastnoručně vyrobené mince a bankovky.

Recidivě pomáhá zabránit také schopnost kontrolovat své chování. Sebekontrolu významně podporuje výběr přátel, místa a aktivit, které nejdou s pitím dohromady, ale i schopnost čelit reklamě a předkládanému mediálnímu obrazu. Často je využívána technika semaforu, tedy vizuální představení si semaforových světel a postupných instrukcí: zastav se; zvaž různé možnosti a vyber tu nejlepší; jednej a zhodnoť výsledek. Důležitá je strategie suchého domu, domu bez alkoholu, který by byl k dispozici. Sebekontrolu podporuje také jóga a relaxace umocněná krátkými, pozitivně formulovanými větami, jako např. „žiji zdravě a moudře“.

Využíváno je často třístupňové obrany zaměřené:

  1. na vyhnutí se setkání s čímkoli, co zhorší sebeovládání, přičemž jsou sledovány vlastní myšlenky, pocity i jednání;
  2. pokud už k takovému setkání dojde, má následovat zaměření se na přerušení myšlenek, pocitů a jednání, které by vedly k recidivě;
  3. pokud dojde k recidivě, co nejdříve ji zastavit, a to opět za pomoci rozumu, emocí nebo jednání. K udržení abstinence přispívá i zvýšení sebevědomí a pocit, že můžu ovlivňovat svůj život. Toto lze podpořit skrze péči o fyzickou kondici, rozpoznání a pojmenování svých silných stránek, stanovování si malých a dosažitelných cílů, apod.

Velmi důležité jsou sociální dovednosti, ať už schopnost odmítnout nevhodnou nabídku přiměřeně situaci a svým potřebám, umění zdravě se prosazovat nebo předvídat následky svého jednání. V neposlední řadě je třeba rozvíjet vztahy s druhými, umět nejen přijímat, ale i poskytovat podporu.

Při tom všem je třeba pamatovat, že Recidiva může nastat i po značně dlouhé abstinenci. A pokud k ní dojde, je třeba zastavit ji co nejdříve. Určitě je dobré požádat o pomoc přátele, příbuzné, využít linky důvěry, krizová centra, specializované poradny či pomoc profesionálů. Není dobré se trápit nad selháním, ale zaměřit se na jeho příčiny i na způsob, jakým bylo znovu dosaženo abstinence.


Zajímavé odkazy:

www.drnespor.eu - webové stránky Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc., předního odborníka na problematiku závislostí

www.anonymnialkoholici.cz – stránka Anonymních Alkoholiků obsahující základní informace o společenství, údaje o místě a čase pravidelných setkávání či akcích, nabídku literatury.

almafemina.cz/alkopo/hlavni.htm - informace o bezplatných službách pro ženy v Praze, které mají problémy s nadužíváním alkoholu či jsou už na alkoholu závislé;

www.alanon.cz/ - stránky sdružení Al-Anon, které je určeno příbuzným a přátelům závislých na alkoholu a Alateen, programu pro mládež ve věku 12-20 let z rodin, kde je přítomná závislost na alkoholu;

alkohol-alkoholismus.cz – stránky obsahující informace týkající se prevence a léčby závislosti
 

 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Mgr. Magda Devátová

Autor: Mgr. Magda Devátováučitelka, psycholožka

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 30.9.2020 06:54

COPYRIGHT © 2010 - 2020 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze