Navigace po stránce

Víte, že ...

Víte, že Agaricus muscarius je muchomůrka červená? Je to tzv. létací houba šamanů, přidávala se do piva nebo jiných povzbuzujících nápojů, intoxikace je podobná požití alkoholu. V homeopatickém ředění je to lék na tikové projevy v obličeji, neuralgie trojklanného nervu a výborný lék na omrzliny, kdy má pacient pocity brnění a mravenčení (podáváme v ředění 9 C 3x denně 5 granulí).

Svet Homeopatie na sociálních sítích

Reklama: Nakladatelství grada doporučuje

Naši partneri

Logo HLA
Logo Studium Homeopatie

Závislost na alkoholu – 1. část

Autor: Mgr. Magda Devátová

Co je závislost a jak se rozvíjí? Kdy už se jedná o závislost? Úzus nebo Abúzus? Kdo je abstinent a kdo konzument? Na tyto a další otázky hledala odpověď psycholožka Mgr. Magda Devátová...
 

Ilustrační foto
Zdroj: Helena Andrlová

Závislost na alkoholu je chápána jako onemocnění, které se postupně rozvinulo u dříve zdravého jedince. O závislost se jedná, pokud se během roku objevily nejméně tři z těchto příznaků:

  • silná touha nebo nutkání pít alkohol;
  • potíže v sebeovládání, a to pokud jde o zahájení a ukončení pití či o množství vypitého alkoholu. Je to klíčový příznak, následkem kterého se rozvíjí další.
  • tělesný odvykací stav, který se dostavuje při poklesu hladiny alkoholu. Projevuje se řadou tělesných i psychických obtíží, jako např. bolestmi hlavy, pocením, zrychleným tepem, třesem končetin, poruchami spánku, psychomotorickým neklidem, nevolností, poruchami koncentrace pozornosti, nepřiměřenými reakcemi, úzkostí. Výsledkem je např. puzení k „rannímu doušku“, tedy k ranní dávce alkoholu, která má zmírnit nebo odstranit nástup odvykacího stavu;
  • tolerance k účinkům alkoholu, tedy nutnost zvýšit dávky, aby se dosáhlo účinku, který původně měla menší dávka. Závislý tak může pít množství, které by zneschopnilo či zabilo uživatele bez tolerance;
  • postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů, a to ve prospěch času věnovanému získávání a užívání alkoholu nebo zotavování se z jeho účinků;
  • pokračování v požívání alkoholu i navzdory jeho zřejmým škodlivým účinkům.

 

Úzus nebo Abúzus?

Abychom lépe chápali rozdíl mezi závislostí a jinými typy vztahů k alkoholu, představme si blíže skupiny, které podle postoje k alkoholu odlišujeme.

Abstinenti jsou osoby, které alkohol neužívají v žádné formě minimálně po dobu tří let.

Konzumenti popíjí alkohol mírně, v přiměřeném množství ke svému věku, zdravotnímu stavu a v přiměřené době. Jedná se o tzv. úzus alkoholu. Nemění se jejich prožívání ani chování. Mohou sem být zařazeny i osoby, které ve výjimečných případech alkohol mírně nadužívají (tzv. abúzus alkoholu), avšak běžně dávky nezvyšují.

Osoby nadužívající alkohol oproti tomu pijí nepřiměřeně, s následnou koncentrací alkoholu v krvi větší než 0,6 promile. Tito lidé nepijí pouze s cílem okusit nápoj s určitou chutí, ale především si chtějí užít uvolňující účinky drogy. Podle E. M. Jellineka, amerického psychiatra českého původu, rozlišujeme pět typů nadužívání alkoholu.

Typ Alfa

Člověk s abúzem tohoto typu je psychicky méně odolný. Skrze alkohol řeší své aktuální napětí či problémy. Pokud obtíže zmizí, odezní i abúzus a k nadužívání alkoholu se vrací opět v dalším krizovém období. Tento model se opakuje aniž by většinou docházelo k progresi a rozvoji závislosti.

Typ Beta

Lidé nadužívající alkohol tímto způsobem jsou vysoce konformní, snaží se zapadnout mezi druhé, neodlišovat se. Pijí ve společnosti při různých oslavách či návštěvách, avšak sami od sebe však alkohol nevyhledávají, popř. ho konzumují v přiměřené míře. I přes určité riziko zde k vzniku závislosti spíše nedochází.

Typ Gama

Podobně jako u typu Beta i tady je pití vázáno na společenské události. Podstatné ale je, že pití není motivováno pouze přáním jednat jako druzí, ale i bažením po samotném alkoholu. Nadužívání se odehrává většinou veřejně, při společenském popíjení. Tento typ je častější u mužů než u žen.

Typ Delta

Takový člověk pije o samotě a v utajení. Nejprve alkohol užívá k navození žádoucího stavu, postupně se u něj rozvíjí tolerance, dochází k zvyšování dávek, ztrátě kontroly a dalším příznakům závislosti. Typ Delta převažuje u žen.

Typ Epsilon

Jedná se o pití v epizodách, tzv. kvartální pití. Člověk je schopen relativně dlouho abstinovat nebo pít alkohol jen přiměřeně. Potom však nastává fáze nadužívání trvající několik dnů až týdnů. Člověk není schopný chodit do zaměstnání, zadlužuje se, nedbá na rodinu. Kvartální pití může souviset s cyklicky se vracejícími depresivními stavy.

Souhrnně lze říct, že u osob s abúzem typu Alfa, Beta a Epsilon se závislost na alkoholu spíše nerozvíjí. U typu Gama a Delta je rozvoj závislosti vysoce pravděpodobný a budeme se mu věnovat blíže.

Rozvoj závislosti u typu Gama

Závislost se rozvíjí ve čtyřech stádiích.

I. stádium – počáteční
Začíná prvním pozitivním zážitkem s abúzem alkoholu a pokračuje následným s později trvalým nadužíváním. Začíná se zvyšovat tolerance k alkoholu a zvyšují se tedy i dávky nutné k navození příjemného stavu. Kontrola nad pitím však bývá zachována. Objevují se počátky psychické závislosti, tedy bažení po alkoholu. Člověk však věří, že se alkoholikem nestane, zvýšenou toleranci si vysvětluje spíše jako svoji zdatnost v pití.

II. stadium – varovné
Dávky se stále navyšují a už není možné maskovat je přátelským společenským chováním. Člověk se snaží abúzus skrýt tím, že se potají napije ještě předem nebo si vytváří tajné zásoby. Vyvstávají neshody v rodině a potíže v práci. Na počátku je člověk přístupný diskusi, zda přestat pít nebo ne. Avšak v důsledku rozvoje závislosti se objevují změny ve vnímání a hodnocení reality. Dochází k racionalizaci, tedy zdánlivě logickému přesunutí odpovědnosti na jiné: „…mám špatnou práci, málo peněz, všude problémy, tak kdo by se nenapil…“, k bagatelizaci, tj. zlehčování závažnosti pití: „…nepiju přece víc, než druzí…“, „…těch pár lahví mně nemůže uškodit…“, až k úplnému popření: „…do hospody posledních čtrnáct dní vůbec nechodím…“, „…dal jsem si přece jen tři piva…“. Z počátku si je člověk vědom, že nemluví zcela pravdivě. Později náhled ztrácí a není schopen si chápat, že skutečnost je podstatně odlišná. Ke konci třetího stádia už nemá nad pitím kontrolu. Objevují se výpadky paměti, vzpomínky na určité události se vynoří až po nápovědě nebo se zcela vytratí. Při nedostatku potřebné hladiny alkoholu se začíná objevovat tělesný odvykací stav.

III. stadium – rozhodné (kruciální)
člověku nemá nad pitím kontrolu. Rozvíjí se abstinenční příznaky, např. třes končetin, neklid a úzkost, poruchy spánku či pocení. Závislý bývá často podrážděný, neadekvátně kritický, může jednat panovačně až agresivně. Klesá jeho sexuální potence, což si může vysvětlovat nevěrou partnera. Rozpadají se dosavadní rodinné i přátelské vztahy. Jsou nahrazovány novými, založenými na společném zájmu o alkohol. Po stavech opilosti přichází výčitky svědomí. V této chvíli může být člověk milý, slibovat změnu, odprošovat a opakovaně se snažit abstinovat. Abstinence však nemá dlouhé trvání a pití se opakuje.

IV. stadium – konečné (terminální)
V tomto stadiu už člověk neprožívá lítost a touhu po nápravě. Nastává pití v tazích, nutné jsou „ranní doušky“, které mají zabránit abstinenčním příznakům. Objevují se závažné zdravotní potíže. Prohlubují se i díky nevýběrové konzumaci nekvalitních destilátů, technických či čistících prostředků. V důsledku těžkého poškození jater dochází ke značnému snížení až vymizení tolerance na alkohol. Opilost přichází už po malých dávkách. U jedince nastávají osobnostní změny, mění se hodnotový systém, objevují se poruchy myšlení a paměti. Přítomné je značné riziko sebevraždy.

Rozvoj závislosti u typu Delta

Zde je vznik závislosti dlouhodobý, pomalu postupující a především utajovaný. Počáteční stádium je shodné jako u předchozího „společenského“ typu. Avšak při přechodu do druhého stádia, kdy se začínají objevovat negativní reakce okolí, se člověk stáhne a přestává pít na veřejnosti. Tento typ není neobvyklý např. u žen na mateřské dovolené. Příčinou bývá často osamělost, stres, ztráta „svobodného“ života, nedocenění ze strany partnera, ale i příležitost nekontrolovaného pití.

Alkohol si člověk obstarává v různých obchodech pod různými záminkami. Schovává ho v místech, které partner běžně nenavštěvuje. Často nechává veřejně přístupnou „maskovací láhev“, ze které zvolna upíjí a kterou může vysvětlit případný alkoholický pach z úst. Alkoholismus bývá odhalen až ve chvíli, kdy už je tolerance značná a kontrola selhává. Následují sliby, omluvy a nedlouhé snahy o abstinenci. Tento typ abúzu je značně rizikový, právě kvůli fyzickým a psychickým následkům, které zůstávají kvůli utajování dlouhodobě neřešené.


 

Další informace lze najít v následujících publikacích či internetových odkazech:
Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha, Portál.
www.drnespor.eu - osobní stránky předního odborníka na problematiku závislostí MUDr. Karla Nešpora, CSc., primáře mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Stránky obsahují celou řadu námětů jak se vypořádat se závislostí, relaxační nahrávky, publikace vč. svépomocných materiálů, nabídku seminářů a akcí pro veřejnost, atd.
 

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Mgr. Magda Devátová

Autor: Mgr. Magda Devátováučitelka, psycholožka

 

Mohlo by vás také zajímat:
Reklama: Homeopatická lékařská asociace

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Svět Homeopatie, s.r.o. (http://www.svethomeopatie.cz) dne 16.10.2021 01:21

COPYRIGHT © 2010 - 2021 Svět Homeopatie All rights reserved.
Kopírování a šíření materiálů je možné pouze se souhlasem provozovatele webu, Homeopatické lékařské asociace (redakce@svethomeopatie.cz).
Mobilní verze